The Alternative
Image default
Zakelijk

NEDERLANDSE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

Belangrijkste punten voor het indienen van een Nederlandse inkomstenbelastingaangifte 2021, welke gegevens in elk vakje moeten worden ingevuld, in Nederland beschikbare heffingskortingen, fiscale partnerschappen, verblijfsstatus voor belastingdoeleinden en meer.

De inkomstenbelasting in Nederland is geregeld in de Wet Inkomstenbelasting. De Nederlandse belastingdienst eist dat de aangifte inkomstenbelasting uiterlijk op 30 april wordt ingediend (tenzij om uitstel is gevraagd). Officieel heeft de belastingdienst tot 3 jaar de tijd om de aangifte te verwerken en een definitieve aanslag vast te stellen, maar meestal wordt de aanslag in korte tijd vastgesteld.

NEDERLANDSE BELASTING AANGIFTE BOXEN
Er zijn drie categorieën inkomsten, die elk tegen een ander tarief worden belast.

BOX 1: INKOMEN UIT ARBEID EN VERMOGEN
De volgende inkomenscategorieën zijn van toepassing op box 1:

  • Winst uit onderneming in privé
  • Inkomen uit arbeid
  • Overige inkomsten uit arbeid
  • Inkomen uit vroegere dienstbetrekking
  • Inkomsten uit periodieke uitkeringen zoals alimentatie of een particulier pensioen
  • Overige inkomsten uit vermogen
  • Correctie aftrek uit vroegere belastingregelingen
  • Terugbetaalde premies van een pensioenregeling

Opmerkingen:

Premies voor lijfrenteregelingen en verzekeringspremies die worden betaald tegen inkomensverlies als gevolg van invaliditeit of ziekte, kunnen worden afgetrokken van het belastbaar inkomen in box 1.
Inkomsten uit arbeid en inkomsten (positief of negatief) uit het onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, worden belast.
BOX 1 Belastingtarief

Het in Box 1 ingevulde bedrag is onderworpen aan twee belastingen:

Inkomstenbelasting – Het toegepaste tarief is afhankelijk van het verdiende inkomen. Voor 2021 zijn de toegepaste tarieven:

€0 – €35,129 = 09.45%
€35,130 – €68,507 = 37.10%
€68,508+ = 49.50%

Sociale Zekerheidsbelasting – Voor 2021 bedraagt het Nederlandse tarief van de sociale zekerheidsbelasting 27,65% met een maximum premieplafond van € 9.713 (d.w.z. er wordt geen sociale zekerheidsaftrek toegepast op het extra inkomen boven € 35.129).

Totaal belastingtarief 2021 voor box 1

€0 – €35,129 = 37.10%
€35,130 – €68,507 = 37.10%
€65,508 + = 49.50%

Hoewel er 3 verschillende belastingschijven zijn, zijn het er in werkelijkheid slechts 2, aangezien personen die 68.507 euro of minder verdienen een totale belasting van 37,1% betalen, terwijl degenen die meer verdienen 49,5% betalen.

BOX 2: INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG
Dit is inkomen dat men ontvangt in de hoedanigheid van aanmerkelijk aandeelhouder (bezit van meer dan 5% van het geplaatste aandelenkapitaal van een onderneming). Box 2-inkomen omvat dividenduitkeringen en winst uit de verkoop van eventuele aandelen.

Box 2 Belastingtarief

Op het bedrag in Box 2 wordt een vast belastingtarief van 26,90% toegepast.

BOX 3: INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN
Dit zijn inkomsten uit spaartegoeden, vastgoedbeleggingen (niet het hoofdverblijf), etc.

Box 3 Belastingtarief

Op het bedrag in Box 3 wordt een vast tarief van 31% toegepast.

BELASTINGKREDIETEN
In het algemeen is de verschuldigde belasting het resultaat van een belastingberekening waarin alle toepasselijke heffingskortingen zijn opgenomen. Let op: een heffingskorting bestaat uit een deel inkomstenbelasting en een deel sociale zekerheid. Als je niet onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel valt, heb je geen recht op het socialezekerheidsdeel van de heffingskorting. De enige uitzondering op deze regel is de arbeidskorting.

Algemene heffingskorting

Onder voorwaarden heeft iedere inwoner van Nederland en iedere werknemer die in Nederland werkt recht op de algemene heffingskorting. De algemene heffingskorting voor 2021 bedraagt € 2.837 voor een ingezetene die een volledig jaar verdient en niet meer dan € 68.507 verdient. Voor wie 68.508 euro of meer verdient, bedraagt de algemene heffingskorting 0 euro. De werkgever houdt rekening met de algemene heffingskorting bij de berekening van het maandloon van een werknemer.

Werkgelegenheidskrediet

Je hebt recht op de arbeidskorting als je aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

salaris of loon uit tegenwoordige arbeid
inkomsten uit handel of bedrijf
inkomsten uit andere activiteit
De werkgever zal de arbeidskorting in aanmerking nemen bij de maandelijkse loonberekening. In de andere twee scenario’s berekent de belastingdienst de arbeidskorting bij het vaststellen van de belastingschuld.

De arbeidskorting voor 2021 bedraagt maximaal 4 205 euro voor mensen met een inkomen van minder dan 65 508 euro. Voor degenen die €65.508 of meer verdienen, bedraagt de arbeidskorting €0.

Naast de algemene heffingskorting en de arbeidskorting zijn er nog andere die van toepassing kunnen zijn op basis van de situatie van de persoon.

Voorbeelden van andere heffingskortingen:

Combinatie heffingskorting
Inkomensafhankelijke combinatie heffingskorting
Alleenstaande-ouderkorting
Aanvullende alleenstaande-ouderkorting
Ouderdomskrediet
Aanvullende heffingskorting bij ouderdom

Zit je in het buitenland en heb je hulp nodig bij het doen voor je belastingen in Nederland? Kijk naar belastingdienst bellen vanuit buitenland